V rámci projektu ERAZMUS - projekt s názvom Inovatívne v grafike

dátum: 17.08.22-17:21

V rámci projektu Erasmus+ odborní učitelia zo Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika v Leviciach v školskom roku 2014/2015 absolvovali dve odborné stáže v Střední škole Náhorní, Praha 8.

Projekt s názvom Inovatívne v grafike sa realizoval v rámci kľúčovej akcie KA1, program mobility pre zamestnancov OVP.

Vysielajúcou organizáciou bola Stredná umelecká škola Ladislava Bielika v Leviciach a prijímajúcou Střední škola Náhorní, Praha 8. Obe školy spájajú podobné študijné odbory, predovšetkým propagačná grafika v Leviciach a grafický dizajn v Prahe. Grafika sa teda stala spoločným menovateľom na vypracovanie a realizáciu spoločného projektu, ktorý bol zameraný na vzdelávanie učiteľov v oblasti  inovatívnych metód vyučovania.

Hlavným cieľom medzinárodného odborného vzdelávania učiteľov bola predovšetkým vzájomná výmena skúseností pri tvorbe školských vzdelávacích programov, nových poznatkov v odbore grafika, inovatívnych metód realizovaných v praktických teoretických odborných predmetoch – „best praktice“.

Prvý týždeň odbornej stáže sa konal v termíne od 17. do 21. novembra 2014 a zúčastnili sa ho učiteľky odborných predmetov: Lívia Jančoková, Jana Vafinová a Andrea Ráchelová. V ich zastúpení sa prvá stáž týkala vyučovacích odborných predmetov: dejiny výtvarnej kultúry, navrhovanie a počítačová grafika.

Učitelia v doobedňajších hodinách absolvovali hospitácie na hodinách odborných predmetov u svojich českých kolegov, v poobedňajších hodinách sa konali pracovné stretnutia, kde
slovenskí a českí učitelia porovnávali formálnu a obsahovú stránku tvorby školských vzdelávacích programov, učebné plány, skladbu odborných predmetov v grafike, realizáciu odbornej praxe, nábor žiakov a vymieňali si svoje skúsenosti s propagáciou vlastnej školy.

V rámci tejto odbornej stáže učitelia nainštalovali a otvorili spoločnú výstavu študentských prác z oblasti umeleckej grafiky. Slávnostne ju otvorili riaditeľky oboch partnerských škôl: Hana Pavelková a Lívia Jančoková. Jeden z pracovných dní v rámci stáže bol venovaný propagácii školy a náboru žiakov, pretože učiteľky veľmi rady využili príležitosť zúčastniť sa prehliadky stredného a vyššieho odborného školstva Schola pragensis 2014.

Druhý týždeň odbornej stáže sa konal v dňoch od 16. do 20. februára 2015 a zúčastnili sa ho učitelia odborných predmetov: Jitka Pukšová, Melinda Šteinerová a Vojtech Lohyňa. V ich zastúpení sa v poradí druhá stáž týkala vyučovacích odborných predmetov: technické kreslenie, počítačová grafika, výtvarná príprava, technológia a umelecká prax.
V rámci druhej stáže sa tiež realizovali hospitácie, spoločné rozbory vyučovacích hodín, prednášky a rozhovory zamerané na inovatívne vyučovacie metódy – projektové vyučovanie v predmete prax a počítačová grafika, e-learning v predmete technické kreslenie. Opäť boli v rámci spoločných stretnutí porovnávané školské vzdelávacie programy a učebné plány odborných predmetov v študijnom odbore propagačná grafika.

V rámci záverečného porovnania mohli účastníci projektu skonštatovať, že tvorbu školských vzdelávacích programov sprevádzajú v oboch krajinách rovnaké problémy.

Grafický dizajn v partnerskej škole je zameraný skôr priestorovo a využíva množstvo prvkov z propagačného výstavníctva a aranžovania, náš študijný odbor propagačná grafika je zameraný skôr na plošnú ručnú a počítačovú grafiku. Partnerská škola z Prahy má výborné vybavenie odborných učební a priestorové zabezpečenie, taktiež má vyššiu dotáciu hodín odborných predmetov. Obe školy v rámci výučby využívajú veľmi podobné softvéry – CorelDraw, Adobe, Photoshop, Adobe Illustrator. Inovatívne vyučovacie metódy prezentovali len učitelia z našej strednej školy, v porovnaní s českou školou sme v rámci rôznych projektov absolvovali oveľa viac školení o využívaní moderných inovatívnych metód na vyučovaní. Rovnako naša Stredná umelecká škola Ladislava Bielika v Leviciach vyvíja intenzívnejšiu projektovú činnosť a má na svojom konte viac schválených a realizovaných projektov. Výrazným pozitívom partnerskej školy je, že v Prahe nemajú núdzu o žiakov, a teda ani problémy s náborom a počtom prihlásených žiakov.

Obe absolvované stáže priniesli niekoľko pozitív: učitelia dostali priestor na výmenu skúseností, mohli porovnať obsah a zamerania študijných odborov, ktoré spája grafika, a v neposlednom rade mohli porovnať študentov, ich vzťah k štúdiu, kreativitu a názory.
Jitka Pukšová
učiteľka, koordinátorka projektu